பிரபலம்

அலி வோங்கின் முன்னாள் கணவர் விவாகரத்தில் எவ்வளவு பணம் பெற்றார்?