திரைப்படங்கள்

'லார்ட் ஆஃப் தி ரிங்க்ஸ்' படத்திற்காக எலியா வூட் குறைந்த சம்பளம் வாங்கப்பட்டாரா?